Prodejna Praha: Po 8 –17h / Út – Čt 8–16h / Pá 8-14h

Velkoobchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "podmínky pro velkoobchod") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eccevita.cz/e-shop/ (dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost Ecce Vita spol. s r.o., se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, PSČ 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 264 91 486 (dále také jako „prodávající), a na druhé straně je kupující (dále také jako „kupující“).

 

 

 

a) Prodávající:  

obchodní společnost ECCE VITA spol. s r.o.

sídlem (fakturační adresa): Nad Závěrkou 2434/7, 169 00 Praha 6,

zastoupená Ing. Ivetou Ječmík Skuherskou, jednatelem

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85594.

Prodávající je plátcem DPH.

IČO: 26491486,  DIČ: CZ26491486

 

Kontaktní údaje:

Prodejna a korespondenční adresa:

Pod hájem 111/1, 150 00 Praha 5

Telefon:  727 869 667

Email: eccevita@eccevita.cz

Sklad:

Koldín 1, 565 01 Koldín

Telefon: 733 738 836

Email: obchod@eccevita.cz

 

 

b) Kupující:

Kupujícím se rozumí osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem, tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy o prodeji zboží uzavřené prostřednictvím uvedeného webového rozhraní (dále jen „smlouva“). Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat pro kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

 

1.2 Podmínky pro velkoobchod jsou nedílnou součástí smlouvy. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro velkoobchod. 

 

1.3 Otázky neupravené těmito podmínkami pro velkoobchod se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

1.4 Ustanovení odchylná od podmínek pro velkoobchod je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními podmínek pro velkoobchod.

 

1.5 Znění podmínek pro velkoobchod může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek pro velkoobchod.

 

1.6 Tyto podmínky pro velkoobchod se vztahují na smlouvy uzavírané s kupujícím, který je právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a který učinil velkoobchodní registraci prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího. Na ostatní smlouvy se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího pro maloobchodní prodej. V otázkách neupravených těmito podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

 

1.7 Prodávající je členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která sdružuje podnikatele a firmy z oblasti elektronického obchodu. Jejím cílem je podpora rozvoje elektronického obchodování v České republice a představuje nejvýznamnější autoritu v ČR v oblasti elektronického obchodu. 

 

  1. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

2.1 Kupující je povinen učinit velkoobchodní registraci prostřednictvím webového rozhraní na stránce https://www.eccevita.cz/registrace/,  která je dodatečně schválena prodávajícím. 

 

2.2 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

 

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.6 Prodávající zruší uživatelský účet kupujícího v případě, kdy kupující neučiní v průběhu 6 po sobě jdoucích objednávky v celkové minimální výši = 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně podmínek pro velkoobchod). 

 

2.7 Prodávající si vyhrazuje právo v případě změn v obchodní politice prodávajícího nebo z jiných obdobných důvodů zrušit uživatelský účet kupujícího nebo změnit podmínky jeho užívání, a to po předchozím upozornění kupujícího. 

 

2.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

  1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1  Kupující provádí objednávku prostřednictvím uživatelského účtu, telefonické nebo e-mailové komunikace. V případě telefonické nebo e-mailové objednávky je kupující povinen prokázat prodávajícímu, že je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

3.2 Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručení, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

 

3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

 

3.4  Objednávka provedená kupujícím je závazná. V případě jejího zrušení ze strany kupujícího bez prokazatelného zavinění prodávajícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů na plnění objednávky.

 

  1. CENA ZBOŽÍ A VELKOOBCHODNÍ SLEVY

4.1 Z doporučených prodejních cen uváděných bez DPH na webovém rozhraní obchodu poskytuje prodávající kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.

 

4.2 Kupující informaci o výši slevy či rabatu najde po přihlášení ve svém uživatelském účtu. Standardní rabat činí 30 % z doporučených prodejních cen. U vybraných položek zboží je prodávající oprávněn výši rabatu upravit.

 

4.3 Cena zboží je na webovém rozhraní znázorněna v Kč včetně DPH i bez DPH současně s vyjádřením její procentuální výše. 

 

4.4 Produkty s akčními nebo výprodejovými slevami jsou předřazeny, slevy se nesčítají.

 

4.5 V případě větších objednávek je možné sjednat pro kupujícího individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou pak součástí dohody smluvních stran.

 

4.6 V případě umístění produktů nabízených prodávajícím na webové rozhraní kupujícího za účelem jejich dalšího prodeje se kupujícímu doporučuje respektovat cenovou politiku prodávajícího. Předmětným ustanovením nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů. 

 

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

 

5.1 Prodávající expeduje objednané zboží, které je skladem, zpravidla nejpozději do 2 pracovních dnů. Podle volby dopravy je pak zboží doručeno kupujícímu nebo na výdejní místo nejpozději následující pracovní den.

 

5.2  Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a bez vad.

 

5.3 Dopravu zboží platí kupující dle ceníku prodávajícího a volby dopravy při objednávce. Dopravné je položkou objednávky a je k hodnotě objednávky připočteno. Při objednávce zboží v hodnotě přes =3.000,- Kč vč. DPH je doručení zboží v rámci území ČR zdarma. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

 

5.4 Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a sepsat o nich protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, kupující zásilku nepřevezme, jinak ztrácí nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

 

5.5 Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady v Reklamačník formuláři, který si kupující může stáhout ZDE. Toto lze učinit na e-mail reklamace@eccevita.cz. 

 

5.6 Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za pozdní dodání zboží stojící na straně dopravce. 

 

5.7 Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými na webovém rozhraní prodávajícího nebo individuálně dohodnutým způsobem. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky, na jejich žádost, a nejdříve po uplynutí 6 kalendářních měsíců od registrace kupujícího.

 

6.2  V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží, může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den takového prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

 

6.3  V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

 

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

7.1  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, a to bezhotovostně na účet sdělený mu kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny. 

 

7.2  Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou potvrzené objednávky déle než 2 týdny.

 

7.3  Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 30 dnů od sjednaného dne dodání.

 

7.4  Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

 

7.5  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8.1  Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

8.2 Práva z vadného plnění i ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který tvoří přílohu těchto podmínek pro velkoobchod, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. 

 

 

9. MLČENLIVOST, OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

9.1  Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího je chráněn obecně závaznými právními předpisy, zejména právem autorským, a zákonem o ochranných známkách. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

10.1  Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

10.2  Je-li některé ustanovení podmínek pro velkoobchod neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či podmínek pro velkoobchod vyžadují písemnou formu.

 

10. 3 Případné spory ze smluv budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spor urovnat smírně, bude předložen k rozhodnutí soudu, který je příslušný pro místo sídla prodávajícího.

 

10.4  V případě specifických objednávek vyžadujících jiné než standardní podmínky, je možné tyto požadavky a individuální podmínky řešit formou samostatné, individuálně sepsané smlouvy na základě zvláštní objednávky kupujícího.

 

10. 5 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod jsou platné a účinné od 1.4.2023

 

 

 

ECCE VITA spol. s r.o.