steril_covid_900x900.jpg

Dezinfekce Steril-Covid 250 ml

NOVINKA
Cena: 199
Skladem

Dezinfekce na ruce Steril-Covid podle receptury WHO na bázi alkoholu k ošetření rukou a kůže s rozprašovačem.


Chci být informován o akci


Dotaz na produkt

Detail

Tekutá desinfekce na bázi alkoholu určená k ošetření rukou a kůže. Receptura dle WHO. (viz Anticovid)

Obsahuje zvláčňující složku zabraňující vysušení pokožky. Před použitím čtěte pokyny!

Spektrum účinnosti: virucidní. Biocidní účinek nastává po 15 sekundách od použití.

Složení na 100g: Ethanol 80g (účinná látka), voda, glycerol, hydrogen peroxid (3%) 5g (účinná látka).

Instrukce

Návod k použití: větřete menší množství neředěné desinfekce ( cca 5 ml) do pokožky dlaní. Postupně vpracujte do prostoru mezi prsty a rozetřete na horní hřbety rukou, popřípadě do dolních partií zápěstí.

Vedlejší a nepříznivé účinky: Přesušení pokožky při velmi častém použití.

První pomoc:

  • při styku se sliznicí očí: vypláchněte proudem vody a následně vyhledejte lékařskou pomoc
  • při požití: dejte postiženému napít a následně vyhledejte lékařskou pomoc

Podmínky skladování: V chladnu a suchu (od 5 do 20 °C.

Pozor! H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.P305+P351+P­338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr jako nebezpečnýodpad.

Registrace v registru chemických látek a prostředků číslo: MZDR 13337/2020/OBP

Ingredience

Ethanol 80g (účinná látka), Voda, Glycerol, hydrogen peroxid (3%) 5g ((účinná látka))

O dostupnosti produktu Vás informujeme na Váš email:

Informujeme Vás na email, až bude produkt v akci:

Email pro obnovení hesla

Buďte přírodě o kousek blíže

Newslettery posíláme jednou týdně. Slibujeme, že se nejedná o žádný spam.
Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky
zpracování osobních údajů.

Nová registrace | Zapomenuté heslo | Přihlášení velkoobchod

Přihlášení